Senast uppdaterad: 22 januari 2024

Varför och för vem?

På Lab One AB, organisationsnummer 559435-0190, ("Ednia", "vi", "oss", "vår") bryr vi oss om personlig integritet. Det betyder att vi respekterar och värnar om din integritet och rätten till kontroll och transparens vid behandling av dina Personuppgifter.

Den här Integritetspolicyn ("Policyn") är tillämplig för de behandlingar som Ednia är Personuppgiftsansvarig för. Policyn beskriver övergripande för vilka ändamål vi behöver dina Personuppgifter, vilken rättslig grund vi stödjer oss på samt vilka åtgärder vi vidtar för att skydda personuppgifter. Vi informerar även om hur du gör för att utöva de rättigheter du har kopplat till vår behandling av dina Personuppgifter.

Policyn informerar om vår hantering av Personuppgifter i de fall du kommunicerar med oss, använder Tjänsten eller besöker vår hemsida ednia.se.

Definitioner

"Behandling" av Personuppgifter är allt som kan göras med en Personuppgift, t.ex. lagring, ändring, läsning, överlämning osv.

"Gällande rätt" är den lagstiftning som är tillämplig på behandlingen av Personuppgifter inklusive Dataskyddsförordningen (GDPR), kompletterande nationell lagstiftning, samt praxis, vägledningar och rekommendationer utfärdade av en nationell eller europeisk tillsynsmyndighet.

"Personuppgifter" är all slags information som går att koppla till en identifierbar, levande person.

"Personuppgiftsansvarige" är det företag/organisation som bestämmer för vilka ändamål och på vilket sätt Personuppgifterna ska behandlas och därmed även ansvarar för att Personuppgifter behandlas enligt Gällande rätt.

"Personuppgiftsbiträde" är det företag/organisation som behandlar Personuppgifter för den Personuppgiftsansvariges räkning och får därmed endast behandla Personuppgifterna enligt Personuppgiftsansvariges instruktioner samt Gällande rätt.

"Registrerad" betyder den levande, fysiska person vars Personuppgifter behandlas.

"Tjänsten" är en digital plattform som hjälper människor att hitta rätt utbildning..

Ednias personuppgiftsansvar

Informationen i denna Policy omfattar Behandling av Personuppgifter som Ednia är Personuppgiftsansvarig över, dvs. den Behandling för vilka vi bestämmer ändamålet med (varför en behandling görs) och medel för (på vilket sätt, vilka personuppgifter, hur länge osv.). Policyn beskriver inte hur vi behandlar personuppgifter i rollen som Personuppgiftsbiträde - alltså då vi behandlar personuppgifter på uppdrag av våra kunder.

Vi tillhandahåller en plattform för att hjälpa människor att hitta rätt utbildning. Vi behöver därför behandla dina personuppgifter för att vi ska kunna skapa ett användarkonto och låta dig spara skolor och utbildningar, visa relevanta utbildningar för dig samt för att du med få klick utan att fylla i dina kontaktuppgifter igen ska kunna kontakta utbildare, göra intresseanmälningar samt bli påmind inför event. För utbildare behöver vi behandla dina personuppgifter för att vi ska kunna verifiera din identitet, skapa ett användarkonto samt för att du ska kunna redigera information om utbildningar. Vi kan även komma att använda oss utav dina personuppgifter i marknadsföringssyfte genom att skicka ut erbjudande och information. Vi kontaktar även relevanta personer i utbildningssektorn för försäljning av tjänsten.

Ednias behandling av personuppgifter

Vi har ett ansvar att beskriva och visa hur vi lever upp till de krav som ställs på oss när vi behandlar dina Personuppgifter. Det här avsnittet syftar till att ge dig en förståelse för vilka typer av personuppgifter vi behandlar om dig och för vilka ändamål.

Registrerade och lagringstid

De tilltänkta mottagarna av denna Policy är följande grupper, vars personuppgifter vi lagrar i enlighet med nedan kriterier.